اثر تكرار مانترای اوم بر تمركز، حافظه و ميزان خستگی

 

 

خلاصه مقاله

تمركز در واقع روشی برای سنجش دقت در انجام دادن كارها و قدرت دریافت وسیله درك است. حافظه نیز وسیله ای است برای یادآوری آنچه قبلا یاد گرفته ایم. تمركز، حافظه و میزان خستگی را می توان بر اساس آزمونهای روان شناسی اندازه گیری كرد. از سوی دیگر تكرار مانترای اوم یكی از تمرینات مهم یوگا است. ارتعاشات ناشی از مدیتیشن با ذكر اوم كارایی سلولها و اندامها را افزایش می دهد.

مقدمه

مانترا یا ذكر اوم یكی از تمرینات اصلی در یوگا به شمار می رود. هنگام تكرار این مانترا، حرف A در طناب نخاعی ارتعاش ایجاد می كند و به این ترتیب كاراآیی این بخش را افزایش می دهد. حرف U در گلو ارتعاش ایجاد می كند و غده تیروئید را تحت تأثیر قرار می دهد. حرف M نیز با ایجاد ارتعاش در مغز و فعال كردن مراكز مغزی كارایی مغز را افزایش می دهد. در این مطالعه ۲۴ خانم در محدوده سنی ۲۰ الی ۵۰ سال و ۱۳ آقا در محدوده سنی ۴۰ الی ۵۵ سال پس از آموزش شیوه بیان ذكر اوم به مدت یك ماه تحت تمرینات زیر قرار گرفتند:

۱)     رهاسازی عضلانی ۵ دقیقه

۲)     پرانایاما (به صورت تنفس عمیق) ۵ دقیقه

۳)     تكرار ذكر اوم ۳۰ دقیقه

۴)     نماز ۵ دقیقه

این تمرینات همه روزه از ساعت ۶ تا ۶:۴۵ دقیقه انجام می‌شد. این افراد در سه محور از نظر تمركز، حافظه و خستگی تحت بررسی قرار گرفتند.

آزمون تمركز

در این آزمون از این افراد خواسته شد طی ۵ دقیقه چند ضرب چهار رقمی انجام دهند و این آزمون پیش از تمرینات و پس از آنها از این افراد گرفته شد. نتایج این بررسی نشان داد كه پیش از تمرینات حداقل تعداد ضربها تنها ۳ عدد با دو جواب صحیح و حد اكثر آنها ۴۱ ضرب و همه درست بوده است. از سوی دیگر پس از تمرینات حداقل نتایج ۹ عدد و ۸ جواب صحیح بوده است و حداكثر ۴۲ جواب صحیح بوده است.

آزمون حافظه

در این آزمون ۲۵ عنوان گوناگون روی میز قرار داده شد و این افراد مجاز بودند كه ۱ دقیقه به این اشیاء نگاه كنند و سپس طی ۵ دقیقه آنها را بنویسند. بر اساس نتایج این بررسی این افراد پیش از تمرینات به صورت میانگین ۱۵ قطعه را به یاد می آوردند در حالی كه پس از تمرینات ۱۹ قطعه را به یاد می آوردند.

آزمون خستگی

در این بررسی برگه ای كه بر روی آن حروف انگلیسی چاپ شده بود به صورت تصادفی در اختیار این افراد قرار می گرفت. سپس از آنها خواسته می‌شد كه حروف “Z” ،  “Y”و”G” را در ۵ دقیقه خط بزنند و از آنها خواسته می‌شد كه در پایان هر دقیقه خطی عمودی رسم كنند تا تعداد كلمات خط خورده آنها در هر دقیقه مشخص شود. بر اساس نتایج این بررسی تعداد علامتها پیش از انجام دادن تمرینات ۱۳ وپس از آن ۲۰ بود.

جمع بندی

بر اساس نتایج این بررسی، تكرار ذكر اوم بر افزایش تمركز و حافظه و كاهش خستگی مؤثر است.

Research Paper By:
Yogacharya Vishwas V. Mandlik (Kulaguru, Yoga Vidyapeeth. Nashik)
Dr. Ramesh Varkhede (Reader in Chemistry, H.P.T. College. Nasik)

✅ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به نشر، تکثیر و بهره برداری از محتوای وب سایت یوگا پیام مهر در اختیار صاحب آن قرار دارد. کسانی که مایل به استفاده از مطالب مندرج در این سایت هستند، باید منبع و آدرس اینترنتی آن را به صورت صریح و واضح ذکر کنند.

×

وقت بخیر 🧘

×