وبینار افسردگی پنهان و درمان آن به کمک هیپنوتیزم

مدرس: دکتر ساعد احمدی
Search
Generic filters

دوره پرانایاما: علم تنفس در یوگا

20,000,000 ریال

توضیحات

ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺸﺎﻧﮥ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﻨﻔﺲ ﺣﯿﺎت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. در داﻧﺶ ﭘﺮاﻧﺎﯾﺎﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺟﺮاى ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻨﻔﺴﻰ ﺷﺎﻣﻞ دم، ﺑﺎزدم و ﺣﺒﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎى ﭘﺮاﻧﺎﯾﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ روش ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﭘﺮﻗﺪرت ﮐﺮدن و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﻰ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ.
واژه ﭘﺮاﻧﺎﯾﺎﻣﺎ از دو ﺑﺨﺶ “ﭘﺮاﻧﺎ” و “آﯾﺎﻣﺎ” ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﮐﻠﻤﮥ “ﭘﺮاﻧﺎ” در زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖدر ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺴﯿﮋن، اﻧﺮژی ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎﺗﻰ و ﯾﺎ در ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎن ﯾﺎ روح ﻓﺮدى “آﺗﻤﺎ” Atma ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻠﻤﮥ “آﯾﺎﻣﺎ” ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﻮﻻﻧﻰ ﮐﺮدن، ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن می باشد. توضیحات تکمیلی دوره

آشنایی با مبحث پرانایاما برای یک مربی سیکلیک یوگا از موارد اصلی و پایه ای می باشد و دوره حاضر مختص متقاضیان مدرک مربیگری سیکلیک یوگا می باشد.

دوره پرانایاما: علم تنفس در یوگا

Share on facebook
Share on telegram
error: Content is protected !!