سیکلیک یوگا سبک نوین اجرای تمرین‌های بدنی و تنفسی یوگا است. طراحی هر سیکل را می توان به سرودن آهنگی موزون تشبیه کرد. هر یک از نُت های موسیقی جایگاه و ارزش ویژه خود را دارند اما چگونگی کنار هم قرارگرفتن آنها است که نوایی دلنشین ایجاد می کند.

با هر نُت می توان آهنگ های گوناگونی ساخت اما گاه ترتیب چینش این نُت ها به گونه ای است که باعث می شود یک قطعه موسیقی عمیقاً در جان انسان نفوذ کند.
در شیوه سیکلیک یوگا هر آسانا مانند یک نت و یک سیکل همانند قطعه موسیقی است. بر اساس توالی اجرای حرکات بدنی در هر سیکل در پایان تمرین آن، احساس ویژه ای در بدن و روان ایجاد خواهد شد.

توضیحات تکمیلی این سبک به زبان فارسی

توضیحات تکمیلی این سبک به زبان انگلیسی