دوره های آموزشی آنلاین یوگا پیام مهر

۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

پرانایاما: علم تنفس در یوگا

جامع ترین دوره آموزش تکنیک های تنفس در یوگا

مشاهده جزئیات...

۸۰۰،۰۰۰ تومان

آناتومی یوگا

آشنایی با پورشا، پراکریتی، گونا و عناصر در یوگا

مشاهده جزئیات...

۸۰۰،۰۰۰ تومان

فلسفه یوگا

آشنایی با تاریخچه، شاخه ها و سبک های یوگا

مشاهده جزئیات...

۸۰۰،۰۰۰ تومان

شاواسانا و رهاسازی

آشنایی با فنون آرامش، رهاسازی و شاواسانا

مشاهده جزئیات...