نقش یوگا در تعلیم وتربیت کودکان

ذهن کودک درعین حال که وسیله ی نیرومند دریافت علم و دانش , و آموزش رفتارهای مختلف است , اما گاه این وسیله قدرتش کم می شود؛ یا در بعضی افراد ذهن در عین هوشمندی بسیار, کند و تک بعدی عمل می کند. کند ذهنی , تک بعدی , نوسان و هوشمندی حالتهای متفاوت مغز هستند وتعلیم و تربیت مناسب آن است که بتواند جلوی این نوسانات راگرفته و از پراکندگی و تک بعدی عمل کردن ذهن کودکان جلوگیری کند و درجهتی حرکت کند که ذهن هوشمند برگشت نکند و ذهنی که دچار کندی شده فعال گردد. بنابر این تعلیم و تربیت واقعی , تعلیم رفتار مغز و ذهن است و کودکان انسانهایی متفاوت با ذهنهایی متنوعند و نمی توان با آنها مانند دستگاه ضبط صدا و تصویر رفتارکرد.

سیستم تعلیم وتربیت درگذشته صرفاَ سیستمی برای تدریس بوده وعدم کارایی خود را درجوانب مختلف نشان داده است. ازطرفی , شکلهای متنوع دیگر آموزش در سالهای گذشته نیز, آموزش کودکان تیز هوش را هدف قرارداده وچون فراگیر نیست , نمی تواند به اهداف واقعی و کلی تعلیم و تربیت دست یابد. در سیستم تعلیم و تربیت کنونی کودکان اجازه ندارند که آزاد باشند و به صورت شگفت آوری کنترل می شوند. آنها گاه مجبوربه انجام فعالییتهایی هستند که با طبیعت آنها سازگار نیست.

معمولاَ ما بزرگترها می خواهیم  سایه ای از شخصیت خودمان را بر هویت آنها بگسترانیم و این امر اجازه نمی دهد که آنها در طبیعت ذاتی خود رشد کنند. یوگا می تواند در کنارهنرها , تعلیم و تربیت کودکان را دگرگون سازد, بدون آنکه کودک از آن آگاهی یابد. از طریق تمرینهای یوگا  می توان با تغییر ترکیبات مغز, ذهن آنها را تحت نظم و دقت درآورد.  از این رو به مربیان و تعلیم دهندگان پیشنهاد می شود به بررسی یوگا بپردازند.

به کمک تمرینهای یوگا ( آساناها ) , تمرنهای تنفسی , حرکتهای تعادلی و تمرکزی , می توان سلولهای مغز را تغذیه کرد و ظرفیت آنها را افزایش داد. این تمرینها علاوه بر تأثیربر سطح بدن برساختارمغزنیزاثرگذارمی باشند. ضمن تمرینهای یوگا , می توان با تأ کید بر درست ایستادن , درست نشستن و درست برخاستن,استفاده ی بهترازحواس پنجگانه ,استفاده ازظرفیت کامل ششها برای رساندن اکسیژن کافی و زدودن سموم از بدن , و نهایتاَ حفظ تعادل , تمرکز, دقت و توجه , به رشد کودکان و موفقیت آنان در آموزش کمک کرد. همچنین در بخش وانهادگی و رهایی نه تنها می توان ذهن و شخصیت را متعادل ساخت ,بلکه می توان با فعال کردن و یکی نمودن دو نیم کره ی مغز, به تجارب و چشم اندازهای جدید در دانش رسید و به این وسیله تعلیم و تربیت را غنی ساخت. با آموزش وانهادگی و تمرکزمی توان به آموزش در زمینه ی خواندن , نوشتن و فراگیری ریاضیات کمک داد. افزایش تمرکز و حافظه , و همچنین پرورش و ایجاد زمینه برای رشد خلاقیت از کمکهایی است که وانهادگی در یوگا می تواند انجام دهد.

تحقیات متعدد در این زمینه و در کشورهای مختلف نشان داده است که کاربرد این روشها توانسته زمان آموزش را نیز کوتاه کند.

✅ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به نشر، تکثیر و بهره برداری از محتوای وب سایت یوگا پیام مهر در اختیار صاحب آن قرار دارد. کسانی که مایل به استفاده از مطالب مندرج در این سایت هستند، باید منبع و آدرس اینترنتی آن را به صورت صریح و واضح ذکر کنند.

×

وقت بخیر 🧘

×